Om Oss 2017-09-29T09:40:40+00:00

biskotare_01.1Bee Urban erbjuder interaktiva och levande miljötjänster i stadsmiljö i form av bikupor, trädgårdar för biologisk mångfald och boplatser för pollinerande insekter och fåglar.

Vi vänder oss till företag, kommuner och andra organisationer som vill utveckla sitt miljöarbete och sin miljö-profilering på ett konkret, interaktivt och nyskapande sätt. Bee Urbans tjänster kan även bli en del i personal- och kundvårdsarbetet.

Pollinerande insekter är avgörande för människans överlevnad. Var tredje tugga vi äter är pollinerad av ett bi. Inte bara maten vi äter är beroende av bina utan även andra tjänster som vi får av naturen såsom levande och välmående grönområden till rekreation, ren luft och rent vatten. I Sverige har vi ca 300 arter vildbin varav 130 är rödlistade. Det är alltså närmare 40 % av våra vilda bestånd.

Bee Urban vill återknyta den urbana människan med naturen genom att föra in nyttodjur och -växter i eller nära de miljöer där vi vistas – på innergårdar, terrasser och tak. På detta sätt syftar våra tjänster även till att informera och sprida kunskap om bin och biologisk mångfald och hur den hänger ihop med hållbar stadsutveckling och människans välbefinnande.