FAQ 2018-03-26T11:33:31+00:00
Loading...

Här finner du svar på några vanliga frågor om Bee Urban och vår verksamhet. Undrar du över något som inte nämns här så maila oss på gärna på info@beeurban.se.

Kan Bee Urban hjälpa sätta ut en bikupa i min trädgård?

Vi blir alltid glada när vi får denna fråga för det är toppen när folk bryr sig om bin. Eftersom vi jobbar med en hel-service tjänst där bin, kupa och all skötsel ingår på årsbasis så är kostnadsbilden ofta för hög för att passa privatpersoner. Så även om vi gärna ingår avtal med privatpersoner så brukar vi hänvisa till lokala biodlarföreningar när vi får den här frågan. Dessa hittar man enkelt genom Sveriges Biodlares Riksförbunds hemsida: www.biodlarna.se

Varför odlar man bin i stan?

Man kan odla bin i stan av flera anledningar. Antingen för att öka pollinationen av blommande växter i ett område, för att få honung eller för att folk ska få träffa bin nära där de bor eller jobbar och på så sätt öka sitt engagemang för binas situation och förstå hur den hänger ihop med vårt eget välbefinnande.

Vad händer om bina försvinner från stadsmiljön?

Vi får problem med pollinering av alla våra växter och träd som behöver det vilket i sin tur påverkar den biologiska mångfalden och våra grönområdens förmåga att överleva över tid. Ju mindre biologisk mångfald vi har desto känsligare är våra ekosystem för störningar. T.ex är det inte optimalt att lind står för 70% av träden i vissa delar av svenska städer. Det betyder att vi mister 70% av våra träd ifall linden skulle få en sjukdom så som den som drabbat asken på t.ex Öland. Binas roll i detta är att de genom sin pollinering hjälper växterna reproducera och på så sätt uppehåller den biologiska mångfalden.

Vilka är de största hoten mot bin?

Man brukar lista en kombination av jordbruksgifter, förändringar i landskapen som minskar mängden blommande växter, samt kvalster och sjukdomar som sprids på grund av storskalig, oförsiktig och icke ekologisk biodling.

Vilka växter gillar bin och humlor?

Här har vi samlat ett antal växter som lockar till sig bin och humlor (klicka på länken).

 

Trivs bin i stan?

Ja, bin trivs i staden så länge den har grönområden och odlingar. Konstigt nog är städer idag ofta lämpligare miljöer för bin än de jord- och skogsbrukslandskap som präglar stora delar av var landsbygd eftersom trädgårdar, parker, kyrkogårdar, balkonger och golfbanor skapar en bred flora som blommar under hela säsongen. Det kan ställas mot till exempel ett rapsfält som ger massor med nektar de veckor då rapsen blommar medan det under resten av året inte har något att erbjuda bina.

Är det giftigt för bina i stan?

Då staden är fri från jordbruksgifter är stadsmiljön från binas perspektiv ofta mindre toxisk än de jordbrukslandskap som präglar stora delar av vår landsbygd.  Bee Urban är dock hela tiden vaksamma efter tecken på eventuell ohälsa hos bina och om så uppstår så utreder vi vad det kan bero på. Hittills kan vi inte se att våra bin i centrala Stockholm tagit någon skada.

Hur påverkar honungsbin förekomsten av vilda bin?

Detta är ett område som det behöver forskas mer på men det finns studier som ser eventuella samband mellan överbefolkning av honungsbin i ett givet område och försämrade förutsättningar för vildbin att hitta mat. Tesen är helt enkelt att honungsbina ”dammsuger” upp pollen och nektar som humlor och andra vildbin annars skulle ätit.

Bee Urban tar dessa rön på största allvar. Vår verksamhet syftar till att öka biologisk mångfald och goda förutsättningar för alla pollinerande insekter i stadsmiljö. I områden med bristande pollinering kan honungsbin hjälpa till att öka den biologiska mångfalden, och därför antalet blommor till fördel för alla pollinerande insekter, givet att honungsbina inte är för många. För att säkerställa att våra insatser gynnar samtliga bin gör vi följande:

  • Arbetar efter en försiktighetsprincip där vi undviker att ”överbelasta” en given stadsdel med honungsbin.
  • En större inventering av vildbin i Stockholm under säsongen 2015 för att ta reda på vilka och hur många vildbin som finns i staden
  • Fortsätter utveckla och etablera Bee Urban Trädgård i staden – trädgårdar och planteringar för biologisk mångfald med mat och boplatser till den vilda faunan som företag kan adoptera på samma sätt som bikupor.